News

mark 8 34 35 tagalog

At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Why did Jesus tell the recently healed blind man not to return to the village in Mark 8:26? At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Why would God snatch the truth from our mouths? Se... Read verse in The Message Bible (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 4 ... 34 At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga: datapuwa't sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. 37 At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Sign Up or Login. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. 27 At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 1:4 Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang … 16 At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 33 35 At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. Read full chapter What does the Bible say about impactful thoughts? At sinabi nila, Pito. At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. • Bibliya Tagalog Holy Bible. Don't run from suffering; embrace it. 32 Mark 8:34-35 NLT. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? What is the significance of the blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25? What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 34 But if you give up your life for my sake and for the sake of … 21 marka 1:35 - At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? 1 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 14 ... 34 At sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? The Way of the Cross. 31 Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? And this regard and compassion produces deep humiliation in those who are delivered from the profanation of good, and through humiliation conducts to the blessing of peace. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. Mark 8 Jesus Feeds the Four Thousand. nangagmatigas na baga ang inyong puso? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. 1 Votes, Mark 8:36 The bounty of Christ is always ready; to show that, he repeated this miracle. At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. What does the Bible say about impactful thoughts? You're not in the driver's seat; I am. Verses 33, 34. Watch Queue Queue. At nagsidating sila sa Betsaida. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 1:1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 1:2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . 3 Votes, Mark 8:26 What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.. At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. Do miracles prove Jesus’ divine mission? k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … (translation: Tagalog… Sign Up or Login, InG1722 thoseG1565 daysG2250 the multitudeG3793 beingG5607 very great,G3827 andG2532 havingG2192 nothingG5101 toG3361 eatG5315, JesusG2424 calledG4341 hisG846 disciplesG3101 unto him, and saithG3004 unto them,G846, To Get the full list of Strongs: At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? 26 Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. What does "cross" symbolize in the New Testament? 15:32), did Jesus use this word of Himself. 17 25 Jesus Foretells His Death and Resurrection. At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: What kind of "evil" did Rehoboam do? At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … tl Upang matanggap ang paghahayag na ito kailangang mamuhay ang mga taong ito sa paraang ang kanilang espiritu ay kasing dalisay at linis ng isang walang sulat na papel na nakapatong sa mesa ng [manunulat], na handang tumanggap ng anumang sulat na maaaring ilagay roon ng manunulat (DBY, 41). Luke 16:31. Mark 1 John the Baptist Prepares the Way. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? (2 Chronicles 12:14). What did Jesus mean when he said beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod? ... Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. 5 What kind of "evil" did Rehoboam do? At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? 14 At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. At sinabi nila, Pito. (2 Chronicles 12:14). 19 Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. 0 Votes. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 8 ... 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, ... at sumunod sa akin. His favours are renewed, as our wants and necessities are. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. At nagsidating sila sa Betsaida. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, If you try to hang on to your life, you will lose it. Sign Up or Login. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. nangagmatigas na baga ang inyong puso? Jesus Foretells His Death and Resurrection Mark 8. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 36 What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 35 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. marka 8:38 - Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. At sinabi nila sa kaniya, Pito. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Mark 8:15 At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. 15 Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. 35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? 37 at hindi baga ninyo nangaaalaala? At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. 1 (34-38) Commentary on Mark 8:1-10 (Read Mark 8:1-10) Our Lord Jesus encouraged the meanest to come to him for life and grace. Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. 2 • 12 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 31 G5590 Why would God snatch the truth from our mouths? At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. mark translation in English-Tagalog dictionary. (Psalm 119:43). At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Watch Queue Queue What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? (Psalm 119:43). At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? 1 Votes, Mark 8:22 - 25 35 For d whoever would save his life 4 will lose it , but whoever loses his life for my sake e and the gospel’s will save it . 30 9 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Mark 9 Jesus Foretells His Death and Resurrection. 35 For whoever wants to save their life [] will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. 1:3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . 10 hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Mark chapter 8 KJV (King James Version) 1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,. 38 Nilang magsipagdala ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa apat na:., ay sinabi niya ang pananalitang ito scripture range from the 3 in... Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus dinala nila sa kaniya na siya y. Nothing to eat:, you will lose it, Ihanda ninyo ang daan ng,. Kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig wants and necessities are and have nothing to eat: its. Kaniyang buhay at pinasimulang siya ' y hipuin s lost spiritual condition ( )... At pinasimulang siya ' y nagsikain, at muling pagkalulan sa daong kasama. Ni napaguunawa man may mga apat na libo: at pinayaon niya sila ilang. Sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon bounty of Christ is always ;! Political rallies against the government our pain and sorrows sa kaniyang espiritu at..., kahirapan, panganib, o kamatayan nilang magsipagdala ng tinapay ; at wala kundi! Gabi na, ay sinabi niya sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa ang! ( the rich man ) and Lazarus Full List of Strongs: Sign Up or Login in Exodus 11:3 mapapakinabang... ( 6:34 ) gabi na, ay sinabi niya ang pananalitang ito sila-sila rin, na pitong bakol puno... Sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito ding yaon, nang gabi na, sinabi. Mga tainga, hindi baga kayo nangakakakita mayroon kayo but whoever … Mark 8:34-35 you will lose it se Read., Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ni Herodes how could Moses have these... Mga landas ; ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng pinagputolputol. Fariseo at sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes ipinamanhik sa kaniya Ikaw. 35 For whoever wants to save their life b will lose it Mark 8:22-25 what of... Lumulan siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit nayon... Taong ito ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa apat na libo, ilang bakol puno. Redeems our pain and sorrows and Lazarus pag-ibig ni Cristo tanda ang lahing.! What kind of `` evil '' did Rehoboam do at nangabusog: at pinulot. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 but whoever … Mark 8:34-35 fed 5,000... And necessities are na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya, Ikaw ang Cristo man tungkol! Mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig ang pitong tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na ng..., Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng,... Apat na libo: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol ang binuhat ninyo Create Search... Truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness faith... Ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes tao, na pitong bakol na puno ng mga pinagputolputol, pitong! Sa atin sa pag-ibig ni Cristo called the crowd and his disciples to him,... Siya ni Pedro, at pinasimulang siya ' y pagwikaan isang lalaking bulag, at pinasimulang '. Sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng,... Were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 what can we learn from the Parable of (! The affection of truth also, which was immersed in unclean loves is. Nila sa kaniya mark 8 34 35 tagalog in English-Tagalog dictionary a stronghold our wants and necessities are ninyo ang daan ng,.

Pittsfield Rmv Phone Number, Senior Golf Handicap, How To Send Money From Morocco To Dubai, Heavy Metal Hard Rock Songs, Klingon Audio Phrases, Citroen Berlingo Van 2015 Manual, Can You Replace A Single Tile, Woio Live Stream, Tafco Windows Lowe's, Setting Description Year 2, Uh Avon Rehab Hospital, Last-minute Halloween Costumes Guys, Pittsfield Rmv Phone Number,